Seerri furmaataaf malee rakkoo uumuuf oolchun salphina

Seerri furmaataaf malee rakkoo uumuuf oolchun salphina

Seerri furmaataaf malee rakkoo uumuuf oolchun salphina
Seerri furmaataaf malee rakkoo uumuuf oolchun salphina

Seerri dhaddacha agarsiiftuu dhugaati. Seerri guduunfaa hariiroo gareen jiruu fi jireenya ilma nama keessatti olee gaditti walqunnamu ibsuuf kallattii haqummaa bu'aa waloof akeekuudha.

Hundee galmi isaa ummataan ummataaf karaa qajeelummaa bu'aa waloo boruuf dhaamudha. Seerri waan hunda. Karaan isaa dhiphoo ta'ullee bu'aan hordofsiisuu jiruu ilma namaaf iddoo guddaa qabata.

Seera kam beekta? Eeyyee ummata qofa osoo hin taane gareen seerri harkaa jiru seerricha akkamitti beeka laata? Waa'ee seeraa ija jabinaan walitti himuuf har'aa fi boruu jechuun jal'ootaaf umuriin akka dheeratu gochuudha.

Jenna kaa! Uleen seeraa rog-hundaatti hojjachuu akka qabu hayyoota keenyaa waliin taanee bitaa mirgaatti olii gaditti irra ijjannee walitti himnee wal barsiisuuf imala keenya tokko jechuuf fuula kanan miidiyaa hawaasaatti bahuuf dirqamne.

Nu hordofaa!

Galatooma

What's Your Reaction?

like
1
dislike
0
love
1
funny
0
angry
0
sad
0
wow
0